Gyakori kérdések a társalKODÓ és gazdálKODÓ nyelvvizsgával kapcsolatban

1. Államilag elismert a társalKODÓ vizsgarendszer?

Igen. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2003-ban akkreditálta a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett társalKODÓ elnevezésű vizsgarendszert. Ezáltal a vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.

 

2. Elfogadják ezt a nyelvvizsgát az EU-ban?

Az Európai Unió közösségi szinten nem szabályozza a nyelvtudást igazoló bizonyítványok elismerését, a közösségi jog tehát nem rendelkezik erről. Az egyes tagállamok saját hatáskörükben szabályozzák, vagy nem szabályozzák a tagállamon kívül szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok elismerését, értékelését. Ebből következik, hogy a Magyarországon szerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat az Európai Unió tagállamai eltérően értékelhetik.

További információk: http://www.nyak.hu/doc/eu.asp

 

3. Milyen nyelvekből és milyen szinteken tudok vizsgát tenni?

A társalKODÓ vizsgarendszer kétnyelvű vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből.

A vizsgarendszer szintjei az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete (KER) szerinti besorolás szintjei közül a következőknek felelnek meg: alapfok - B1 szint; középfok - B2 szint; felsőfok - C1 szint

 

4. Hogyan tudok jelentkezni nyelvvizsgára?

A KJF Nyelvvizsgaközpont társalKODÓ és gazdálKODÓ vizsgájára a jelentkezés a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga KJF-es csekk feladóvevénye eredeti példányának benyújtásával történik. Jelentkezési lapot és csekket a SZÉV Felnőttoktatási Kft.-nél, lehet beszerezni, illetve letölthető a honlapunkról is.

Jelentkezni lehet szóbeli vizsgára, írásbeli vizsgára és komplex vizsgára (szóbeli és írásbeli vizsga együtt).

A Jelentkezési lapot postai ajánlott küldeményként, vagy személyesen lehet a SZÉV Felnőttoktatási Kft. Ügyfélszogálatára eljuttatni. Javasoljuk, hogy a leadás előtt fénymásolja le a kitöltött jelentkezési lapot a csekkszelvénnyel együtt.

 

5. Mennyibe kerül a nyelvvizsga?

Aktuális vizsgadíjakról a http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/vizsgainformaciok/dijak, ill. a http://gazdalkodo.kodolanyi.hu/node/7 oldalon tájékozódhat.

 

6. Mikor vannak a nyelvvizsgák?

Minden évben 5 alkalommal rendezünk társalKODÓ, és 3 alkalommal gazdálKODÓ nyelvizsgát. A pontos időpontokat megtekintheti a http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/vizsgainformaciok/vizsgaidopontok, ill. a http://gazdalkodo.kodolanyi.hu/node/6 oldalon.

 

7. Minden esetben megtartja a vizsgát a vizsgahely?

A KJF Nyelvvizsgaközpont fenntartja magának a jogot, hogy ha egy vizsgaidőszakban nem jelentkezik minimum 10 vizsgázó egy adott nyelvből egy adott fokon és típusban a vizsgahelyen, akkor a vizsgahelyen (kivéve a székesfehérvári Nyelvvizsgaközpont) nem rendez vizsgát, a jelölteket másik vizsgahelyre irányítja. A Nyelvvizsgaközpont a meghirdetett vizsgákat a székesfehérvári vizsgahelyen (a vizsgaközpontban) minden esetben megtartja.

 

  

8. Milyen feladattípusok vannak a nyelvvizsgán?

ALAPFOK - Szóbeli vizsga

1. Beszédkészség

·   Kötetlen párbeszéd a vizsgáztatóval - interjú

·   Szerepjáték szituációs kártya alapján

2. Közvetítési készség

·   idegen nyelvű szöveg (kb. 230 szó) lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre (felkészülési idő 10 perc, szótárhasználat nem engedélyezett)

3. Beszédértés (3 szöveg kétszeri meghallgatása nyelvi laborban; szótárhasználat nem engedélyezett).

Lehetséges feladattípusok:

·   feleletválasztós feladat,

·   igaz-hamis állítások kiválogatása,

·   táblázatkitöltés,

·   információ felismerés.

 

Szóbeli vizsgán szerezhető összes pontszám: 75 pont

Megfelelt: 45 ponttól (60%)

 

ALAPFOK - Írásbeli vizsga

1. Olvasáskészség (szótárhasználat nem engedélyezett)

·   egy, összesen 2000-2500n terjedelmű szöveghez tartozó 16 db igaz-hamis állítás eldöntése

2. Íráskészség (szótárhasználat engedélyezett)

·   informális levél írása (140-160 szó terjedelemben)

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összes pontszám: 100 pont

Megfelelt: 60 ponttól (60%)

 

KÖZÉPFOK - Szóbeli vizsga

1. Beszédkészség

·   Kötetlen párbeszéd a vizsgáztatóval - interjú

·   Szerepjáték szituációs kártya alapján

·   Önálló témakifejtés a közvetítéshez használt szöveg alapján

2. Közvetítési készség

·   magyar nyelvű, kb. 300 szó terjedelmű szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre (felkészülési idő 10 perc, szótárhasználat nem engedélyezett)

3. Beszédértés (2 szöveg kétszeri meghallgatása nyelvi laborban; szótárhasználat nem engedélyezett)

·   feleletválasztós feladat

·   válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 

Szóbeli vizsgán szerezhető összes pontszám: 90 pont

Megfelelt: 54 ponttól (60%)

 

KÖZÉPFOK - Írásbeli vizsga

1. Nyelvismeret (szótárhasználat nem engedélyezett)

·   feleletválasztós szöveg kitöltése

·   szöveg kiegészítése előre megadott szókészletből

2. Olvasáskészség (szótárhasználat nem engedélyezett)

·   feleletválasztós feladat

·   lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

3. Íráskészség (szótárhasználat engedélyezett)

·   olvasói levél írása (200-250 szó terjedelemben)

 

Írásbeli vizsgán szerezhető összes pontszám: 100 pont

Megfelelt: 60 ponttól (60%)

 

FELSŐFOK - Szóbeli vizsga

1. Beszédkészség

·   Kötetlen párbeszéd a vizsgáztatóval - interjú

·   Szerepjáték szituációs kártya alapján

2. Közvetítési készség

·   magyar nyelvű (200 szó terjedelmű) szöveg lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre

·   idegen nyelvű (200 szó terjedelmű) szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre (felkészülési idő 15 perc, szótárhasználat nem engedélyezett)

3. Beszédértés (2 szöveg kétszeri meghallgatása nyelvi laborban; szótárhasználat nem engedélyezett)

·   feleletválasztós feladat

·   válaszadás idegen nyelvű kérdésekre idegen nyelven

 

Szóbeli vizsgán szerezhető összes pontszám: 85 pont

Megfelelt: 51 ponttól (60%)

 

FELSŐFOK - Írásbeli vizsga

1. Nyelvismeret (szótárhasználat nem engedélyezett)

·   feleletválasztós szöveg kitöltése

·   cloze-teszt kitöltése

2. Olvasáskészség (szótárhasználat nem engedélyezett)

·   feleletválasztós feladat

·   lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése

3. Íráskészség (szótárhasználat engedélyezett)

·   érvelő jellegű esszé írása (450-500 szó terjedelemben)

 

Az írásbeli vizsgán elérhető összes pontszám: 100 pont

Megfelelt: 60 ponttól (60%)

 

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon (mind a szóbelin, mind az írásbeli vizsgán) minimum 60%-ot teljesít. Amennyiben az egyik részvizsga sikertelen, akkor a sikeres részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt!

 

9. Korábban már szereztem egy szóbeli / írásbeli nyelvvizsgát, mennyi az elévülési idő? Kell-e újra vizsgáznom a meglévő vizsgarészből, az beszámítható?

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2. § (5) pontja szerint: „Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga, valamint egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres letétele esetén adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsgák egyesíthetők.

Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre az Oktatási Hivatal igazolást ad ki. Az igazolás csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes."

További információk: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

 

10. Mikor tudom meg illetve hol nézhetem meg a vizsgám eredményét?

A vizsgaeredményeket a http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/ honlapon, valamint a SZÉV Felnőttoktatási Kft. hírdetőtábláján tesszük közzé: legkésőbb az írásbeli vizsga napját követő 4. hét végén. A szóbeli vizsgák eredményei pedig már legkésőbb a vizsganap végén a szóbeli vizsga helyén olvashatóak.

A vizsgaeredményekről telefonon nem adunk tájékoztatást.

 

11. Mikor és hogyan kapom kézhez a bizonyítványt?

A letett sikeres vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap, melyben az adatok négy nyelven szerepelnek (magyar, angol, francia, német). A bizonyítványokat (általában az írásbeli vizsgát követő 8-9. héten) ajánlott levélben postázza a KJF Nyelvvizsgaközpont.

 

12. Van lehetőség a dolgozatom megtekintésére?

Természetesen. Az írásbeli dolgozatok és a hallás utáni szövegértést mérő tesztlapok megtekinthetőek, de csak a székesfehérvári vizsgaközpontban előzetes, telefonon egyeztetett időpontban.

 

13. Ha sikertelen a vizsgám kérhetem-e annak felülvizsgálatát?

A vizsgázó a KJF Nyelvvizsgaközpont Ügyfélszolgálati Irodájában az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be, függetlenül attól, hogy dolgozatát megtekintette-e.

A Vizsgaközpont ebben az esetben egy különbizottságot állít fel, amely a dolgozatot újra értékeli.

 

14. Lehet-e a vizsgám halasztását kérni?

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, akkor a vizsga előtt legkorábban 10 nappal a vizsga napjáig írásban kérheti a vizsga elhalasztását az arra rendszeresített nyomtatványon (Vizsgahalasztási kérelem) a vizsgahalasztási díj (3.500,- Ft) befizetésével együtt. A kérelmet az írásbeli / hallás utáni szövegértés vizsga előtti munkanapig el kell juttatni a vizsgahelyre személyesen, postai úton vagy faxon.

A vizsga után nem kérhető a halasztás!

Halasztott vizsga esetén a vizsgadíj nem téríthető vissza. Halasztás egy alkalommal kérhető a következő vizsgaidőszakra.

A 2008. szeptemberi vizsgaidőszaktól kezdődően az új kormányrendelet - 137/2008. (V.16.) - (http://www.nyak.hu/doc/jogszab/137-2008.asp) értelmében változnak a vizsgázás szabályai, a következő módon:

·   Nyelvvizsgára minden a jelentkezés évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

·   A továbbiakban nincs lehetőség a vizsgák rendkívüli halasztására (a vizsgák előtti indoklás nélküli halasztás az eddigi kikötésekkel változatlanul megmarad).

 

Más vizsgával és képzéssel kapcsolatos kérdések: itt